ไม้นิตโค้งไม้ไผ่ egret ความยาว 80 ซ.ม. ขนาด 5.5 ม.ม.
[close]